kalendar2015_b

ГАЛУЗЕВА УГОДА між Міністерством культури України та Професійною спілкою працівників культури України на 2017-2022 роки

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.             Галузеву угоду на 2017-2022 роки (далі – Угода) між Міністерством культури України та Професійною спілкою працівників культури України (далі – Сторони) укладено на двосторонній основі відповідно до законів України «Про колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Кодексу законів про працю України, галузевих законів у сфері культури, інших законодавчих актів України, Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні від 23 серпня 2016 року (далі – Генеральна угода), Положення про Міністерство культури України (далі – Мінкультури) та Статуту Професійної спілки працівників культури України (далі – Профспілка).

1.2.             Угодою встановлюються норми і гарантії, права та взаємні обов’язки Сторін стосовно  врегулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин у сфері культури, створення умов для підвищення ефективності роботи закладів культури, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників культури, забезпечення їх конституційних прав, досягнення злагоди у трудових колективах сфери культури.

1.3.             Угода визначає узгоджені позиції і дії Сторін та укладається з метою посилення соціального захисту працівників сфери культури, удосконалення організації та оплати праці, створення безпечних та нешкідливих умов праці, недопущення порушень законодавства України та міжнародно-правових норм у сфері трудових відносин.

1.4.             Угода встановлює мінімальні соціальні гарантії, компенсації та пільги, є основою для укладання трудових договорів з працівниками культури, а також колективних договорів, угод нижчого рівня, і не обмежує  прав закладів культури та їх відокремлених підрозділів щодо розширення соціальних гарантій, заохочень та пільг за рахунок власних коштів. Норми, встановлені колективними договорами, не можуть бути нижче норм, передбачених цією Угодою.

1.5.             Закони України, акти Кабінету Міністрів України, а також положення Генеральної угоди, які забезпечують більш високі трудові та соціальні гарантії, ніж передбачені Угодою, мають пріоритет перед її відповідними положеннями.

1.6.             Дія Угоди поширюється на працівників, що працюють на умовах найму в закладах культури, осіб, що працюють на виборних і штатних посадах в організаціях Профспілки центрального, територіального та локального рівнів, осіб, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, осіб, які навчаються в закладах освіти сфери культури.

1.7.             Положення Угоди є обов’язковими для виконання Сторонами і застосування під час ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод нижчого рівня.

1.8.             Сторони зобов’язуються дотримуватись взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості під час ведення переговорів з укладення Угоди, внесення змін і доповнень до неї, вирішення усіх питань трудових і соціально-економічних відносин в період дії Угоди.

1.9.             Невід’ємною частиною Угоди є додатки до неї.

1.10.        Сторони забезпечують впродовж дії Угоди моніторинг виконання діючого законодавства України з питань, що регулюються Угодою, сприяють реалізації законодавчих норм щодо прав та гарантій працівників закладів культури.

1.11.        Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників щодо виконання положень Галузевої угоди.

 

  1. 2.     ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

 

2.1.Угода укладена на 2017-2022 роки, набуває чинності з моменту її підписання представниками Сторін і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.

2.2. Угода зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування Сторін, що її підписали.

2.3. Жодна із Сторін, що уклала Угоду, не може протягом встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення та норми.

2.4. Зміни і доповнення до Угоди протягом терміну її дії вносяться виключно за взаємною згодою Сторін після проведення переговорів або консультацій відповідно до спільних домовленостей та набирають чинності після їх підписання Сторонами. Зміни та доповнення до цієї Угоди є невід’ємною її частиною.

У разі внесення змін до законодавства, які зачіпають положення Угоди, Сторони в обов’язковому порядку розглядають за ініціативою будь-якої із Сторін пропозиції щодо внесення відповідних змін та доповнень до Угоди.

2.5. До закінчення терміну дії Угода може бути розірвана за взаємною згодою Сторін.

2.6. Після підписання Угода, зміни та доповнення до неї, підлягають повідомній реєстрації відповідно до законодавства.

2.7. Рекомендувати сторонам соціального діалогу на територіальному та локальному рівнях протягом трьох місяців з дня повідомної реєстрації Угоди привести у відповідність територіальні угоди та колективні договори.

 

  1. 3.     СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОЇ РОБОТИ ТА РОЗВИТКУ СФЕРИ КУЛЬТУРИ

 

3.1. Сторони домовились:

3.1.1.Спрямовувати свою діяльність на співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально – економічних гарантій, забезпечення конституційних прав працівників, досягнення злагоди в трудових колективах сфери культури.

3.1.2.Залучати представників первинних профспілкових організацій, а у разі їх відсутності – представників, обраних на загальних зборах найманих працівників і уповноважених представляти їх інтереси у відносинах з роботодавцями, до підготовки рішень стосовно розроблення та внесення змін до:

-   статутів закладів культури у частині повноважень профспілок, представляти інтереси працівників щодо захисту їх соціально – економічних інтересів та трудових прав;

-      розробки положень внутрішніх документів закладів культури (правил внутрішнього трудового розпорядку, тощо), а також внесення до них змін та доповнень відповідно до чинного законодавства.

3.1.3Брати участь у процесах розроблення прогнозних і програмних документів економічного та соціального розвитку сфери культури, обговоренні результатів їх реалізації.

3.1.4.Спрямовувати свою діяльність на створення умов щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку сфери культури.

3.1.4. Вживати заходів щодо забезпечення фінансування закладів культури з бюджетів усіх рівнів в необхідних для повноцінної діяльності обсягах.

3.1.5. Сприяти збереженню базової мережі закладів культури. В період впровадження у регіонах секторальної децентралізації, в межах своєї компетенції, не допускати прийняття органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування незаконних рішень щодо ліквідації, реорганізації, перепрофілювання, необґрунтованих змін форми власності закладів культури, які фінансуються з обласних, міських, районних бюджетів і бюджетів об’єднаних територіальних громад, а також скорочення працюючих у цих закладах.

3.1.6. Сприяти:

- приведенню у відповідність статті 22 Закону України «Про культуру» та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» в частині узгодження права виключення закладів культури з базової мережі закладів культури;

- ініціюванню розроблення законопроекту щодо внесення змін до статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» в частині зменшення пенсійного віку, який дає право на пенсію за вислугу років артистам театрально-концертних та інших видовищних закладів;

- ініціюванню розроблення внесення змін до пункту 5 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України щодо включення «культурних центрів» до переліку закладів культури, видатки на функціонування яких здійснюються з бюджетів міст, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад;

- ініціюванню розроблення та подання на розгляд відповідних центральних органів виконавчої влади проектів актів в частині встановлення гарантованих законами та іншими нормативно-правовими актами прав на:

1).Надання допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам культури;

3.1.7. Здійснювати впродовж дії Угоди моніторинг надання послуг у сфері культури відповідно до стандартів.

3.1.8. Не допускати необґрунтованих змін форми власності закладів культури.

3.1.9. Брати участь в організації, підготовці та проведенні заходів, спрямованих на підвищення професійного рівня працівників культури.

3.1.10. Упереджувати виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх виникнення – прагнути до розв’язання шляхом взаємних консультацій і переговорів у порядку, визначеному Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

 

3.2. Управління зобов’язується:

3.2.1. Створювати необхідні організаційні й матеріально-фінансові умови для реалізації пріоритетних напрямів реформування сфери культури.

3.2.2.              В межах повноважень:

- вживати заходів щодо недопущення зупинення або скасування соціально-економічних гарантій, прав та інтересів працівників культури, зокрема, під час формування або прийняття  обласного бюджету на відповідний рік;

3.2.3. Створювати умови щодо підвищення кваліфікації кадрів відповідно до потреб і перспектив розвитку сфери культури.

3.2.4.  Вживати заходів щодо забезпечення соціального захисту працівників культури.

3.2.5. Забезпечити дотримання процедури погодження із соціальними партнерами проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань, що стосуються соціально-трудової сфери.

3.2.6. Розглядати подання і пропозиції Профспілки з питань розвитку сфери культури, трудових відносин, умов і охорони праці, зайнятості, оплати праці, соціального захисту працівників культури та інші питання, що є предметом цієї Угоди та надавати відповідь у терміни, встановлені законодавством.

3.2.7. Протягом дії Угоди заслуховувати на засіданні Колегії обласного управління питання про стан дотримання чинного трудового законодавства в закладах культури.

3.2.8. Забезпечувати включення представників первинних організацій Профспілки до складу комісій з питань: приватизації, передачі у концесію, реструктуризації, реорганізації, санації та ліквідації суб’єктів господарювання; передачі об’єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну.

3.2.9.Вживати заходи щодо недопущення безпідставного скорочення мережі закладів культури, їх незаконної приватизації, реорганізації та перепрофілювання, а при його проведенні включати в порядку, встановленому законодавством, профспілкових працівників та активістів до складу:

-    комісій з приватизації, реструктуризації, реорганізації, санації та ліквідації суб’єктів господарювання;

-   наглядових рад;

-   конкурсних комісій з продажу майна;

-   комісій з передачі об’єктів права державної власності у комунальну.

3.2.10.Домагатися фінансування галузі в обсягах, передбачених діючим законодавством з урахуванням фінансового забезпечення цільових програм розвитку культури.

3.2.11.Забезпечувати участь первинних організацій Профспілки, а у разі її відсутності – вільно обраних працівниками представників, уповноважених представляти їх інтереси в стосунках з роботодавцями:

-    у розробленні фінансового плану підприємства, установи, організації чи закладу у частині його соціально-економічного розвитку;

-    у підготовці пропозицій стосовно розподілу прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, установи, організації або закладу на його соціально – економічний розвиток, у порядку визначеному законодавством та колективними договорами.

 

 

3.3.         Профспілка зобов’язується:

3.3.1. Мобілізовувати трудові колективи закладів культури на виконання виробничих та творчих планів, реалізацію заходів з удосконалення організації праці, виконання статутних завдань закладів та досягнення високих результатів праці.

3.3.2. Сприяти забезпеченню та зміцненню виробничої і трудової дисципліни в закладах культури всіх форм власності.

3.3.3. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав і соціального захисту працівників культури.

3.3.4. Здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства про працю, забезпеченням трудових прав та соціально-економічних інтересів членів Профспілки.

3.3.5. Забезпечувати підготовку відповідних пропозицій щодо розробки і запровадження механізмів соціально-економічного захисту та підвищення соціального статусу працівників культури.

3.3.6.  Забезпечувати участь у розробці та погодженні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань оплати праці, охорони праці та соціальних гарантій працівників культури.

3.3.7. Враховуючи прискорення процесу впровадження в Україні децентралізації державного управління та утворення об’єднаних територіальних громад, регіональним організаціям Профспілки:

- забезпечувати участь голів районних, міських організацій Профспілки у роботі консультативно-дорадчих органів райдержадміністрацій та міськвиконкомів з питань соціально-економічних та трудових відносин у сфері культури;

- здійснювати громадський контроль щодо фінансування на всіх стадіях бюджетного процесу закладів культури з місцевих бюджетів;

-  вживати заходів щодо недопущення невиправданого закриття закладів культури;

- домагатися скасування рішень органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад щодо закриття, злиття закладів, прийнятих з порушенням законодавства.

3.3.8. Утримуватись від організації страйків з питань, включених до Угоди, за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку.

 

  1. 4.        У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ

 

4.1. Сторони домовились:

4.1.1. Відповідно до Закону України  «Про зайнятість населення», інших законодавчих актів України здійснювати узгоджені заходи щодо забезпечення зайнятості працівників сфери культури.

4.1.2. Рекомендувати керівникам закладів культури в межах нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів сприяти працевлаштуванню молоді з інвалідністю.

4.1.3. Вживати заходів щодо забезпечення повної зайнятості і використання трудового потенціалу працівників культури відповідно до професії, кваліфікації і трудового договору.

4.1.4. Брати участь у консультаціях з приводу виконання положень Законів України «Про зайнятість населення», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» щодо реалізації права молоді на перше робоче місце, за результатами яких підготувати відповідні законодавчі пропозиції.

4.1.5. Брати участь у здійсненні аналізу відповідності актів законодавства положенням Конвенції Міжнародної організації праці № 151 «Про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі» та підготовчих заходах з її ратифікації.

4.1.6. Передбачати у колективних договорах закладів культури заходи щодо   попередження безробіття та створення нових (додаткових) робочих місць.

4.1.7. Передбачати у колективних договорах і територіальних угодах питання розробки програм зайнятості.

4.1.8. Здійснювати заходи щодо відновлення наставництва, закріплення за молодими фахівцями наставників із складу висококваліфікованих працівників.

4.1.9. Визначати у колективних договорах обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на нього відповідно до потреб сфери культури і вимог законодавчих актів у цій сфері.

4.1.10. Співпрацювати з об’єднаними територіальними громадами в частині працевлаштування вивільнених в ході реорганізації працівників закладів культури.

4.1.11. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання закладів культури, що призводять до скорочення чисельності  працівників, узгоджені з відповідними профспілковими органами, приймати не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Тримісячний період використовувати для вжиття заходів, спрямованих на зниження рівня скорочення чисельності працівників.

4.1.12. Проводити спільні консультації з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більше як 3-х відсотків чисельності працівників.

4.1.13. Здійснювати моніторинг діяльності закладів культури в частині дотримання ними вимог ст. 494 Кодекс законів про працю України та ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо завчасного надання інформації та проведення консультацій з первинними профспілковими організаціями в разі ліквідації, реорганізації, зміни форми власності закладу.

4.1.14. Працівникам культури, вивільнюваним з підстав, передбачених пунктом 1 статті 40 Кодекс законів про працю України, протягом одного року забезпечувати переважне право на укладення трудового договору у разі виникнення потреби прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

4.1.15. Визначати в колективних договорах гарантії працівникам щодо надання певної кількості годин робочого часу із збереженням заробітної плати за рахунок власних коштів цих закладів для пошуку нової роботи у разі попередження адміністрацією про їх звільнення за скороченням штатів, при ліквідації або реорганізації закладу культури.

4.1.16. Не допускати скорочення та звільнення працівників без повного розрахунку із заробітної плати та інших належних виплат.

 

4.2. Мінкультури  зобов’язується:

4.2.1. Співпрацювати з відповідними структурами Державної служби зайнятості України, брати участь у розробці, реалізації, контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників сфери культури при їх вивільненні.

4.2.2. Вживати заходів для недопущення в закладах культури масових вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу понад 3 відсотки чисельності працівників упродовж календарного року.

4.2.3. У разі загрози масового вивільнення передбачати заходи щодо:

- проведення аналізу та розробки прогнозу використання трудових ресурсів з  метою оперативного реагування на відповідні зміни;

- першочергового скорочення вакансій та сумісників;

- скасування роботи в надурочний час, у вихідні та святкові дні;

- скорочення адміністративно-управлінських витрат;

- припинення укладання нових трудових договорів, у тому числі, на визначений термін.

4.2.4. Рекомендувати керівникам закладів культури визначати в колективних договорах конкретні обсяги професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників та обсяги коштів на цю мету, відповідно до потреб закладу.

 

4.3.         Профспілка зобов’язується:

4.3.1.  Здійснювати громадський контроль за дотриманням у закладах культури всіх форм власності законодавчих і нормативних актів з питань праці і зайнятості.

4.3.2.  На всіх рівнях соціального діалогу брати активну участь у формуванні консолідованої позиції щодо збереження зайнятості у сфері культури.

4.3.3. Подавати у разі потреби Мінкультури, регіональним органам управління у сфері культури та закладам культури пропозиції щодо перенесення строків, тимчасове припинення або скасування заходів щодо масового вивільнення працівників культури.

4.3.4. Надавати безкоштовні консультації та правову допомогу працівникам культури – членам Профспілки з забезпечення захисту їх трудових прав та соціально-економічних гарантій у питаннях зайнятості. У разі необхідності відповідно до законодавства відстоювати їх інтереси у конкурсних та дисциплінарних комісіях, комісіях по трудових спорах, органах державної влади, судах.

 

  1. 5.        ОПЛАТА ПРАЦІ

 

5.1. Сторони домовились:

5.1.1. В межах компетенції вживати заходів для підвищення рівня заробітної плати працівників сфери культури. Розглядати систему оплати праці відповідно до Єдиної тарифної сітки, як основу для формування міжкваліфікаційної та міжпосадової диференціації оплати праці.

5.1.2. Рекомендувати керівникам закладів культури забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної, у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. №1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

5.1.3. Відстоювати в органах законодавчої, виконавчої влади інтереси працівників культури, їх конституційне право на своєчасну виплату заробітної плати в розмірах, відповідно до нормативно-правових актів про оплату праці.

5.1.4. В установленому порядку та в межах своїх повноважень опрацьовувати проекти законодавчих актів щодо оплати праці працівників культури та направляти розробникам відповідні пропозиції.

5.1.5. Здійснювати оплату праці працівників культури відповідно до Закону України «Про оплату праці» за умовами та посадовими окладами (ставками заробітної плати), визначеними постановами Кабінету Міністрів України та наказами відповідних центральних органів виконавчої влади.

5.1.6. Забезпечувати, в межах компетенції та в межах чинного законодавства, встановлення тарифної ставки (посадового окладу) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на законодавчо визначеному рівні.

5.1.7. В межах своєї компетенції  брати участь в розробці пропозицій щодо забезпечення єдиних підходів в оплаті праці працівників національних закладів.

5.1.8. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів, не виплати надбавок та інших гарантій, пільг та компенсацій, передбачених законодавством.

5.1.9. Вживати заходів щодо проведення індексації заробітної плати працівників культури в межах чинного законодавства.

5.1.10. Рекомендувати для застосування на підприємствах кіновідеомережі та кіновідеопрокату коефіцієнти міжпосадових співвідношень в оплаті праці згідно з Додатком 4 до цієї Угоди.

5.1.11. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери) встановлювати доплати, надбавки у розмірах та на умовах, передбачених у Додатку 2 до цієї Угоди та колективним договором.

На підприємствах, установах, організаціях та закладах культури, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, зазначений перелік і розміри доплат, надбавок, компенсацій встановлюються Кабінетом Міністрів України після попереднього узгодження з Профспілкою (Додаток 3 до цієї Угоди).

5.1.12. Доплати та надбавки до тарифних ставок, посадових окладів працівників культури здійснювати відповідно до чинного законодавства.

5.1.13. Рекомендувати закладам культури незалежно від підпорядкування, форми власності та організаційно-правової форми вирішувати питання оплати праці через колективні договори, виходячи із фінансових можливостей. Оплату праці працівників закладів культури здійснювати  в залежності від складності робіт та кваліфікації виконавців на основі встановлених і затверджених посадових окладів для керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та тарифних ставок для робітників.

5.1.14. Рекомендувати сторонам соціального діалогу на територіальному та локальному рівнях встановлювати в угодах і колективних договорах конкретні розміри мінімальних ставок (окладів) заробітної плати, міжпосадових, міжрозрядних співвідношень.

5.1.15. Вживати заходів щодо здійснення виплати заробітної плати працівникам закладів культури не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

5.1.16. Проводити постійний моніторинг та регулярно, але не рідше ніж один раз на півріччя, обмінюватися інформацією про стан дотримання положень Угоди у сфері оплати праці. Кваліфікувати несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати як грубе порушення законодавства про працю та цієї Угоди і вживати спільних оперативних заходів відповідно до законодавства.

5.1.17. Вживати системних заходів для формування негативного ставлення у суспільстві до несвоєчасної виплати та необліковуваної заробітної плати.

5.1.18. Не допускати без проведення попередніх консультацій із Профспілкою ініціювання Мінкультури перегляду норм законів України, постанов Кабінету Міністрів України у бік зменшення розмірів доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

5.1.19. Передбачати в колективних договорах механізм виплат у відсотковому співвідношенні:

- грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов’язків працівникам музеїв, професійним творчим працівникам театрів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам закладів освіти сфери культури усіх рівнів;

- матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам клубних закладів, центрів народної творчості, театрів, бібліотек, музеїв, педагогічним працівникам закладів освіти сфери культури усіх рівнів;

- надбавки за особливі умови роботи працівникам бібліотек;

- надбавки педагогічним працівникам закладів освіти сфери культури усіх рівнів, встановленої з метою підвищення престижності їх праці.

5.1.20. Передбачати в колективних договорах механізм встановлення розмірів доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи.

5.1.21. В рамках соціального діалогу на національному рівні разом з представниками інших центральних органів виконавчої влади та профспілок бюджетної сфери розглядати пропозиції щодо підвищення заробітної плати у бюджетній сфері, у тому числі для державних службовців, зменшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівникам І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою за наявності можливостей зведеного бюджету.

5.1.22. При формуванні Основних напрямів бюджетної політики та Державного бюджету проводити попередні консультації щодо можливості та необхідності встановлення нових  або відновлення  окремих, діючих станом на 1 січня 2014 року, норм та соціальних гарантій та у разі необхідності подавати відповідні законодавчі пропозиції.

 

5.2. Мінкультури зобов’язується:

 

5.2.1. В  межах компетенції:

співпрацювати з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними громадами з питань забезпечення своєчасної виплати заробітної плати;

не допускати виникнення в закладах сфери культури заборгованості із виплати заробітної плати.

5.2.2. У разі систематичного порушення керівниками закладів культури законодавства про працю, Генеральної та цієї Угоди звертатися в межах компетенції до керівника закладу культури з пропозицією щодо усунення порушень.

Розглядати подання первинної організації Профспілки щодо розірвання трудового договору (контракту) з керівником підпорядкованого Мінкультури закладу у разі порушення ним законодавства про працю, про колективні договори та угоди.

5.2.3. Рекомендувати керівникам закладів усіх форм власності у разі затримки виплати заробітної плати працівникам культури надавати на вимогу профспілкових організацій інформацію про наявність коштів на рахунках закладу відповідно статті 45 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», а на вимогу працівника – відомості про нараховану і невиплачену йому заробітну плату відповідно до статті 31 Закону України «Про оплату праці».

5.2.4. Своєчасно розробляти та затверджувати нормативно-правові акти з оплати праці.

5.2.5. Здійснювати перегляд і введення нових умов щодо оплати праці з обов’язковим погодженням з Центральним комітетом Профспілки.

 

5.3. Профспілка зобов’язується:

5.3.1. Брати участь в опрацюванні проекту Закону України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік, проектів місцевих бюджетів в частині фінансового забезпечення працівників культури соціальними гарантіями, визначеними законами та іншими нормативно-правовими актами.

5.3.2. Здійснювати громадський контроль за додержанням в закладах культури законодавства про працю, зокрема, за виконанням договірних гарантій з оплати праці, термінів її виплати, правомірності та повноти утримань із заробітної плати податків, зборів, внесків.

5.3.3. Взаємодіяти в питаннях реалізації прав на своєчасну і повну оплату праці з органами виконавчої влади, органами державного нагляду. Інформацію щодо ініційованих Профспілкою подань за фактами виявлених порушень надавати стороні власників та вимагати вжиття заходів з їх усунення.

5.3.4. Постійно проводити аналіз і оцінку стану реалізації законодавства про оплату праці, вносити пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.

5.3.5. Здійснювати контроль за проведенням індексації грошових доходів працівників у зв’язку із змінами цін на споживчі товари та послуги, компенсації втрат частини заробітної плати, пов’язаних із порушенням термінів її виплати.

5.3.6. Здійснювати роз’яснювальну роботу щодо практики звернення працівників культури до судів про примусове стягнення заборгованої заробітної плати в організаціях, установах галузі.

5.3.7. Інформувати Мінкультури про випадки порушення законодавства в окремих установах, організаціях для вжиття необхідних заходів.

5.3.8. Надавати консультації та правову допомогу працівникам – членам Профспілки щодо захисту їх прав з питань оплати праці та представляти їх інтереси у комісіях з питань трудових спорів та судах.

5.3.9. Інформувати Державну службу України з питань праці та її територіальні органи про факти порушень колективних договорів і угод, вимог законодавства щодо термінів виплати заробітної плати з метою усунення виявлених порушень.

 

  1. 6.                РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН.

РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

 

6.1.                 Сторони домовились:

6.1.1.                        Питання трудових відносин працівників у сфері культури регулюються Кодексом законів про працю України, Законом України «Про культуру», іншими нормативно-правовими актами України.

6.1.2.                         Умови, що включаються до трудових договорів, не можуть погіршувати становище працівників порівняно з чинним законодавством, даною Угодою і колективними договорами.

6.1.3.                        При укладанні трудових договорів застосовувати особливу форму трудового договору – контракт лише у випадках, передбачених законами.

6.1.4.                        Укладати контракти з урахуванням положень чинних законів, нормативно-правових актів, норм Генеральної, цієї Угоди та колективних договорів.

6.1.5.                        Рекомендувати керівникам закладів культури проводити консультації з профспілковими комітетами закладів культури, в яких згідно законів передбачено обов’язкове укладення контрактної форми трудового договору з художньо-артистичним персоналом закладу, щодо соціального пакету контракту.

6.1.6.                        Рекомендувати керівникам закладів культури, у випадку, коли на посаду працівника художньо-артистичного персоналу претендує голова чи члени виробних профспілкових органів, залучати до складу конкурсної комісії представника вищого за рівнем профспілкового органу (міського, обласного комітету Профспілки).

6.1.7.                        Встановлювати тривалість денної роботи (зміни) згідно з Правилами внутрішнього розпорядку і графіками змінності, затвердженими роботодавцем за погодженням з профспілковим комітетом закладу культури  з урахуванням специфіки діяльності закладу та вимог чинного законодавства.

6.1.8.                        Щорічні відпустки надавати згідно із Законом України «Про відпустки» та з графіком відпусток, затвердженим роботодавцем за погодженням з профспілковим комітетом.

6.1.9.                        Узгодити Орієнтовний перелік посад працівників закладів культури, які мають право на додаткову відпустку з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів відповідно до статті 8 Закону України «Про відпустки» (Додаток 1 до цієї Угоди).

Перелік посад та тривалість додаткових відпусток працівників закладів культури встановлювати у колективних договорах.

 

6.2. Сторони рекомендують керівникам закладів культури за участі виборних органів Профспілки:

6.2.1. Вирішувати питання запровадження, перегляду та змін норм праці,  робочого часу  і відпочинку, запровадження підсумованого обліку робочого часу, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників закладів культури.

6.2.2. Забезпечувати дотримання встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу й часу відпочинку для працівників.

6.2.3. Не вимагати від працівника закладу виконання роботи, що не входить до його обов’язків і не обумовлена трудовим договором (контрактом).

6.2.4. Укладати контракт строком на три роки з працівниками художньо-артистичного персоналу, які:

-        мають почесне звання;

-        є лауреатами всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

Зазначений перелік не є вичерпним та не обмежує прав закладів культури та їх відокремлених підрозділів щодо внесення до колективних договорів переліку інших переваг для працівників, з якими укладається контракт.

6.2.5. Після проведення спільних консультацій укладати контракт з працівником (художньо-артистичним персоналом), якому залишилось три або менше років до досягнення загальновизначеного пенсійного віку, на строк не менш ніж до досягнення ним пенсійного віку.

6.2.6. В разі закінчення строку контракту з працюючою жінкою, яка перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або у відпустці по догляду за дитиною, продовжувати дію контракту на термін не менш ніж до досягнення дитиною трирічного віку.

6.2.7. На прохання працівника здійснювати поділ щорічної відпустки на частини у порядку, визначеному ст.12 Закону України «Про відпустки».

6.2.8. Надавати додаткові оплачувані відпустки тривалістю до 3-х днів у випадках: укладення шлюбу; при народженні дитини; при шлюбі дітей; у разі смерті одного з подружжя або близьких родичів (батьків, сестер, братів і дітей), не враховуючи часу на проїзд в кожному окремому випадку, за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій та закладів.

6.2.9. Передбачати при укладенні регіональних угод та колективних договорів включення до їх змісту умов і порядку скороченої тривалості робочого часу з одночасним збереженням розміру заробітної плати для працівників, що мають дітей до 14 років або дитину-інваліда.

6.2.10. Встановлювати у колективному договорі скорочену тривалість робочого тижня в залежності від результатів атестації робочих місць за умовами праці працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, відповідно до Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня.

6.2.11. Передбачити встановлення колективними договорами особливостей регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов’язана з обслуговуванням населення та об’єктів підвищеної небезпеки.

6.3. Мінкультури зобов’язується:

 

6.3.1 Відповідно до покладених на Мінкультури завдань щодо здійснення нормативно-правового регулювання у сферах культури та мистецтв, та з урахуванням змін, внесених до законодавства, розробляти, вдосконалювати та впроваджувати нормативно-правові акти, які регулюють трудові відносини у сфері культури.

 

6.4. Профспілка зобов’язується:

6.4.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням трудового законодавства та виконанням умов колективних договорів у закладах культури всіх форм власності.

6.4.2. Під час ведення колективних переговорів з розробки та укладення колективних договорів домагатися включення до них зобов’язань, що забезпечують  чітке регулювання трудових відносин, режиму праці та відпочинку.

6.4.3. Надавати членам Профспілки на безоплатній основі консультації та практичну допомогу з питань трудового законодавства. В разі необхідності здійснювати представництво їх інтересів в органах державної влади, місцевого самоврядування та судових органах.

6.4.4. Організовувати навчання профспілкового активу з питань трудового законодавства.

 

7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я

7.1. Сторони домовились:

 

7.1.1. Забезпечувати контроль за дотриманням керівниками закладів культури вимог щодо створення здорових і безпечних умов праці, передбачених Кодексом цивільного захисту України, Законами України «Про охорону праці», «Про дорожній рух» тощо. Сприяти проведенню у трудових колективах профілактичної роботи з дотримання працівниками норм цих законів.

7.1.2. Організовувати спільну профілактичну роботу сторін соціального діалогу для попередження виробничого травматизму та професійних захворювань.

7.1.3. При надходженні обґрунтованих пропозицій від закладів культури або територіальних органів управління сфери культури формувати пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290, з метою включення до них додаткових професій і посад працівників сфери культури.

7.1.4. Сприяти включенню до територіальних угод та колективних договорів зобов’язань щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних факторів.

7.1.5. Здійснювати обмін інформацією про стан охорони праці, рівень травматизму й профзахворювань, вносити пропозиції відповідним органам та вживати узгоджених спільних заходів, спрямованих на вдосконалення нормативно-правової бази з питань безпеки та охорони праці у сфері культури, підвищення ефективності державного нагляду і громадського контролю, забезпечення належного захисту законних прав працівників у цій сфері.

7.1.6. Рекомендувати сторонам соціального діалогу відповідного рівня узгоджувати дії, висновки і пропозиції під час спільного розслідування нещасних випадків у закладах культури з метою забезпечення його об`єктивності, правильного визначення причин і профілактичних заходів, недопущення безпідставного звинувачення потерпілих або віднесення травм до не пов`язаних з виконанням службових обов’язків працівника культури. Спільно розглядати заяви і скарги працівників з цих та інших питань.

7.1.7. В межах своєї компетенції здійснювати роз’яснювальну роботу щодо вимог законодавства про охорону праці.

7.1.8. Звертатися до Фонду соціального страхування України з пропозиціями щорічно передбачати у бюджеті Фонду кошти на проведення навчання представників роботодавців, профспілок, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з питань охорони праці згідно з поданими в установленому порядку заявками.

7.1.9. Сприяти здійсненню профілактично-відновлювального лікування та оздоровлення працівників, насамперед тих, які зайняті на роботах із шкідливими умовами праці, зокрема, в санаторіях-профілакторіях, санаторно-курортних закладах, шляхом залучення усіх можливих джерел фінансування.

 

7.2. Мінкультури зобов’язується:

7.2.1. Надавати організаційно-методичну допомогу з питань охорони праці закладам культури.

7.2.2. Відповідно до ст. 33 Закону України «Про охорону праці»:

–  проводити єдину науково-технічну політику в галузі охорони праці;

–  здійснювати методичне керівництво діяльністю закладів культури з питань охорони праці;

–  організовувати навчання і перевірку знань з питань охорони праці;

–  здійснювати відомчий контроль за станом охорони праці в закладах культури.

7.2.3. Рекомендувати закладам культури забезпечувати своєчасне фінансування на проведення атестації робочих місць за умовами праці в закладах культури та медичних оглядів працівників за рахунок коштів закладів.

7.2.4. При формуванні бюджетів на відповідний рік надавати пропозиції Міністерству фінансів України щодо врахування видатків на охорону праці відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону праці».

7.2.5. Щорічно аналізувати рівень травматизму, кількість нещасних випадків у сфері культури та обговорювати на Колегії Мінкультури, нарадах за участю представників Профспілки питання умов і стану безпеки праці, травматизму на робочому місці та за необхідності вживати відповідних заходів.

7.2.6. Здійснювати розгляд технічних висновків інспекторів праці, що вносяться ними за результатами перевірок, проведених із залученням представників Профспілки.

 

7.3. Сторони рекомендують керівникам закладів культури:

7.3.1. Забезпечити створення на робочих місцях у кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до чинних нормативно-правових актів.

7.3.2. Забезпечити функціонування системи управління охороною та гігієною праці, а саме:

–  створити відповідні служби або призначити осіб, відповідальних за питання охорони праці та затвердити їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій;

–  організувати проведення аудиту охорони праці, оцінку технічного стану обладнання та устаткування, за їх підсумками вживати заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я факторів.

7.3.3.       Систематично   проводити   атестацію   робочих   місць  працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах, забезпечувати приведення умов праці у відповідність до діючих нормативів та надання працівникам відповідних пільг та компенсацій.

7.3.4.        Включати представників первинних організацій Профспілки до складу комісій з проведення атестації робочих місць за умовами праці.

7.3.5. Забезпечити в закладах культури придбання та регулярне укомплектування медичних аптечок.

7.3.6. Забезпечувати фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

7.3.7. Щорічно під час формування бюджетних запитів передбачати окремим розділом видатки на охорону праці відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону праці» не менше, ніж 0,5 % від фонду оплати праці за попередній рік, а в закладах культури, що утримуються за рахунок бюджету, розмір витрат на охорону праці встановлювати у колективних договорах з урахуванням фінансових можливостей закладів.

7.3.8. Не допускати притягнення до відповідальності працівників культури внаслідок вчинених ними належним чином дій щодо захисту своїх прав з питань охорони праці, або працівників, які відмовились від виконання роботи чи залишили роботу і мали достатні підстави вважати, що вона становить безпосередню й серйозну небезпеку для їх життя чи здоров’я, життя та здоров’я інших людей.

7.3.9. Передбачати при укладенні колективних договорів питання:

–  щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до законодавства;

–  щодо переліку робіт, де через умови виробництва працівнику не можна встановити перерву для відпочинку і харчування, а також порядок і місце приймання їжі, не вилучати з робочого часу таких працівників час приймання їжі;

−  забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, спеціальним одягом та взуттям згідно норм.

7.3.11. Забезпечити в закладах культури підвищення рівня обізнаності працюючих проблемами, пов’язаними із ВІЛ/СНІДом та туберкульозом, а також нагадувати про необхідність періодичних профілактичних оглядів, не допускати випадків дискримінації працівників із такими захворюваннями.

7.3.12. Забезпечувати організацію своєчасного і кваліфікованого надання першої домедичної та невідкладної медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і аварій на робочому місці.

7.3.13. Забезпечувати своєчасну виплату одноразової допомоги та повного відшкодування шкоди потерпілим на виробництві відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили  втрату працездатності».

 

Мінкультури рекомендує керівникам музейних та бібліотечних закладів:

 

7.3.14. Вносити до колективних договорів перелік окремих категорій професій (зберігач фондів усіх категорій, реставратор усіх категорій, завідувач реставраційною майстернею, завідувач науково-дослідною лабораторією, художник-реставратор усіх категорій, бібліотекар відділу зберігання документних ресурсів, рідкісних і цінних книг та ін.), які працюють у шкідливих умовах праці (у підвальних приміщеннях без денного світла, з предметами, обробленими хімічними засобами), та надавати їм пільги і компенсації відповідно до атестації робочих місць за умовами праці.

 

7.4.        Профспілка зобов’язується:

7.4.1. Здійснювати громадський контроль за додержанням нормативно-правових актів з охорони праці, станом умов і безпеки праці у закладах культури, заходів з охорони праці, передбачених колективними договорами, забезпеченням працюючих санітарно-побутовими приміщеннями та обладнанням, необхідним спецодягом та спецвзуттям.

7.4.2. Брати участь у розробці і перегляді правил, положень та інших нормативних актів з охорони праці у сфері культури. Брати участь у розробленні програм і заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці й виробничого середовища у закладах культури, забезпечувати громадський контроль за виконанням цих програм і заходів.

7.4.3. Систематично інформувати первинні організації Профспілки про зміни до законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

7.4.4. Організовувати навчання профспілкового активу з питань охорони
праці та здійснення громадського контролю за дотриманням вимог законодавства з охорони праці. Вживати заходів щодо підвищення рівня компетентності профспілкових працівників та активістів, які беруть участь у здійсненні громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці та у всіх заходах згідно з цією Угодою.

7.4.5. Брати участь у проведенні атестації робочих місць за умовами праці.

7.4.6.  Забезпечувати участь представників Профспілки у роботі комісій з розслідування причин нещасних випадків, профзахворювань та розробки заходів щодо їх попередження.

7.4.7. Здійснювати громадський контроль за повним використанням коштів на охорону праці відповідно до визначених існуючими актами нормативів.

7.4.8. Інформувати органи державного нагляду за охороною праці та Мінкультури, органи місцевого самоврядування та їх регіональні управління культури про виявлені під час громадського контролю у закладах культури факти порушень норм і правил охорони праці, наявність загрози життю чи здоров’ю працівників з метою проведення спільних дій щодо попередження нещасних випадків або професійних захворювань.

7.4.9. Здійснювати    контроль    щодо    забезпечення    додаткової    оплати праці працівникам закладів культури, зайнятим на важких  роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці.

7.4.10. Надавати безоплатну правову допомогу членам Профспілки з питань законодавства про охорону праці. Представляти їх інтереси при розгляді заяв і трудових конфліктів з охорони праці та відшкодування у повному обсязі шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням  здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, згідно з чинним законодавством.

 

8. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ

 

8.1. Сторони домовились:

8.1.1. Вживати заходів щодо забезпечення встановлених законодавством гарантій і пільг працівникам сфери культури. Не обмежувати прав трудових колективів щодо   розширення цих гарантій за рахунок власних коштів закладів культури.

8.1.2. Вживати заходів щодо недопущення прийняття законодавчих та нормативно-правових актів, які погіршують соціальний статус працівників культури та загрожують звуженням прав і свобод громадян у сфері культури, в тому числі, у сфері культурно-мистецької освіти.

8.1.3. Вживати заходів для забезпечення додаткового матеріального заохочення молодих спеціалістів, які одержали після закінчення вищих навчальних закладів диплом з відзнакою.

8.1.4. Брати участь у громадських слуханнях з обговорення питань подальшого розвитку культурно-мистецької освіти.

8.1.5. Сприяти забезпеченню рівності прав і можливостей жінок та чоловіків, в тому числі, розширенню представництва жінок на керівних посадах сфери культури та в керівних органах Профспілки та її структурних ланках.

8.1.6. Питання надання матеріальної допомоги чи премії працівникам закладів культури при звільненні у зв’язку з виходом на пенсію, визначати колективними договорами за рахунок власних коштів закладів.

8.1.7. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху, залучати до систематичних занять різними формами фізичної культури та масового спорту працівників культури, членів їх сімей. Приймати участь у Всеукраїнських зимових та літніх спартакіадах, організованих Профспілкою спільно з ФСТ «Спартак» та ФСТ «Україна».

 

8.2. Сторони  рекомендують керівникам закладів культури за участі виборних органів Профспілки:

8.2.1. Виконувати зобов’язання, визначені статтею 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо відрахування первинним профспілковим організаціям коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу. Доручити керівникам бюджетних установ щорічно під час формування бюджетних запитів передбачати окремим розділом видатки на проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи профкомам бюджетних організацій у розмірі не менше ніж 0,3 % від фонду оплати праці.

8.2.2. Передбачати у колективних договорах закладів культури, що не фінансуються з бюджету, надання за рахунок власних коштів працівникам пільг та соціальних гарантій понад передбачені законодавством, зокрема:

-  додаткових відпусток із збереженням заробітної плати та матеріальної допомоги в разі одруження, народження дитини, смерті близьких родичів (чоловіка, дружини, дітей, батьків, братів, сестер);

-  компенсацій та виплат багатодітним матерям;

-  допомоги на утримання дітей працівників у дитячих дошкільних закладах, навчання у вищих навчальних закладах;

- пільг та компенсацій учасникам АТО та членам їх сімей, в тому числі, сімей померлих, загиблих та зниклих безвісті.

8.2.3. Під час укладання угод і колективних договорів включати до них зобов’язання щодо додаткового соціального захисту ветеранів праці, людей похилого віку, малозабезпечених та інших вразливих категорій працівників (наприклад, надання матеріальної допомоги на лікування, забезпечення пільговими санаторно-курортними путівками та інше).

8.2.4. Передбачати в колективних договорах та угодах питання з розвитку культури, спорту, дитячого оздоровлення, молодіжної та гендерної політики.

8.2.5. Щороку вживати заходів, спрямованих на проведення оздоровчої кампанії серед дітей працівників сфери культури з залученням додаткових джерел фінансування.

8.2.6. Включати до колективних договорів зобов’язання роботодавця щодо узгодження з профспілковою організацією соціального пакету до контракту з творчими працівниками, виходячи з наявних фінансових можливостей закладу.

 

8.3. Мінкультури зобов’язується:

8.3.1. Здійснювати моніторинг надання працівникам сфери культури соціальних гарантій, пільг та компенсацій відповідно до Конституції України, Закону України «Про культуру», інших актів законодавства та програм, що мають соціальний характер, та внесення, в межах компетенції, змін і доповнень до них з метою посилення соціального захисту працівників культури.

 

 8.4. Профспілка зобов’язується:

8.4.1. Забезпечити організацію роз’яснювальної роботи в первинних  профспілкових організаціях закладів культури щодо трудових прав, пенсійного забезпечення працівників культури, соціального страхування. Надавати членам Профспілки відповідну безкоштовну правову допомогу.

8.4.2. Здійснювати громадський контроль за дотриманням закладами трудового та пенсійного законодавства у сфері культури.

8.4.3. Разом з Федерацією профспілок України та Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок на національному рівні брати участь у перемовинах щодо визначення головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат.

8.4.4. Надавати допомогу в оздоровленні та відпочинку працівників сфери культури та членів їх сімей, здійснювати заходи з розвитку мережі дитячих позашкільних установ та таборів відпочинку дітей.

Вживати заходів щодо залучення додаткових джерел фінансування щодо оздоровлення і відпочинку дітей.

8.4.5. Щорічно приймати участь у Всеукраїнському огляді роботи профспілкових організацій і трудових колективів на кращу організацію літнього оздоровлення і відпочинку дітей.

8.4.6. Здійснювати громадський контроль за працевлаштуванням молоді, створенням належних умов для адаптації молодих фахівців у трудових колективах, підвищенням їх кваліфікації та професійної майстерності, задоволенням культурно-освітніх та оздоровчих потреб.

 

9. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ

 

9.1. Сторони домовились :

9.1.1. Вважати, що договірне регулювання соціально-економічних відносин на принципах соціального партнерства є об’єктивною необхідністю. Дотримуватися принципів конструктивного соціального діалогу, використовуючи усі можливі його форми для вирішення питань соціально-економічного розвитку сфери культури, удосконалення соціально-трудових відносин, соціального захисту працівників культури.

9.1.2. Визнавати основними формами реалізації соціального партнерства обмін інформацією, консультації, переговори, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо. Розв’язання конфліктних ситуацій здійснювати на основі трудового арбітражу, посередництва та примирення згідно з законодавством.

9.1.3. Надавати організаційну і методичну допомогу учасникам соціального діалогу на територіальному та локальному рівнях з питань проведення колективних переговорів з укладання територіальних угод та колективних договорів і приведенню їх норм та положень у відповідність до цієї Угоди.

9.1.4. Інформувати про прийняті рішення з питань, які стосуються соціально-економічних інтересів працівників культури і є предметом цієї Угоди. Здійснювати попередні узгодження таких рішень шляхом офіційних переговорів і консультацій.

9.1.5. Вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи, відповідним органам державної влади, Спільному представницькому органу всеукраїнських профспілок на національному рівні до проектів законів, діючих законодавчих та нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери.

9.1.6. Проводити безоплатно обмін інформацією, документами і матеріалами, статистичними даними з питань, що визначені Угодою, для виконання взятих на себе зобов’язань та здійснення взаємного контролю.

9.1.7. Сторони визнають статус прийнятої Угоди, як основного документу соціального партнерства, яким встановлено основні принципи регулювання соціально-трудових відносин між роботодавцями і працівниками культури.

9.1.8. В межах своєї компетенції в рамках соціального діалогу на національному рівні приймати участь у роботі щодо імплементації в національне законодавство норм права Європейського Союзу відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, ратифікованих Конвенцій Міжнародної організації праці та Європейської соціальної Хартії.

9.1.9. В межах своєї компетенції брати участь у реформуванні системи соціальних та податкових пільг соціального спрямування з метою вироблення узгоджених рішень.

9.1.10. Здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової інформації домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів сторін соціального діалогу, та оприлюднення інформації про стан виконання взятих на себе зобов’язань.

9.1.11. З метою підвищення культури ведення соціального діалогу, поширення європейських цінностей і принципів, впроваджувати в практику трудових і соціально-економічних відносин сучасні форми й методи соціального діалогу шляхом проведення навчань, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом, тренінгів тощо.

9.1.12. Рекомендувати включати до територіальних угод і колективних договорів порядок вирішення трудових спорів на відповідному рівні згідно законодавства України.

 

9.2. Мінкультури зобов’язується:

9.2.1. Визнавати повноваження Профспілки та дотримуватися законодавства України, норм Конвенції № 87 Міжнародної організації праці «Про свободу асоціації та захист права на організацію» щодо прав профспілок, їх організацій і виборних органів, і невтручання у статутну діяльність Профспілки.

9.2.2. Забезпечувати додержання прав та інтересів профспілкових організацій всіх рівнів, сприяти їм у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з роботодавцями.

9.2.3. Забезпечувати погодження з Центральним комітетом Профспілки проектів рішень з соціально-економічних питань сфери культури, які є предметом цієї Угоди.

9.2.4. Забезпечувати участь представників Профспілки у проведенні консультацій, переговорів з питань, що є предметом цієї Угоди, щодо захисту трудових прав і соціально-економічних інтересів працівників сфери культури.

9.2.5. За поданням Центрального комітету Профспілки розглядати питання щодо включення представників Профспілки до складу Колегії Мінкультури. Спільно з органами управління сфери культури у регіонах сприяти включенню представників Профспілки до складу  цих органів в усіх регіонах.

9.2.6. У разі необхідності, питання щодо дотримання прав Профспілки розглядати на засіданнях Колегії Мінкультури.

 

9.3. Сторони рекомендують керівникам закладів культури:

9.3.1. Створювати умови для реалізації прав і гарантій діяльності Профспілки, визначених чинним законодавством, у т. ч. сприяти наданню керівниками закладів культури на безоплатній основі для роботи виборного профспілкового органу та проведення зборів працівників приміщень з усім необхідним обладнанням, зв’язком (в т.ч. електронною поштою, мережею «Internet»), опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною у порядку, передбаченому колективним договором.

9.3.2. Не перешкоджати представникам Профспілки відвідувати заклади культури, на яких працюють члени Профспілки, для реалізації встановлених чинним законодавством і цією Угодою прав і статутних завдань Профспілки.

9.3.3. Дотримуватись вимог ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо щомісячного і безоплатного утримання із заробітної плати працівників, які є членами Профспілки, та вчасного перерахування на рахунок первинної організації Профспілки членських профспілкових внесків працівників відповідно до укладеного колективного договору в терміни, визначені цим договором, за наявності письмових заяв працівників.

9.3.4. Включати до статутів реорганізованих або новостворених закладів культури зобов’язання роботодавця щодо забезпечення гарантій діяльності первинної профспілкової організації та дотримання положень колективного договору закладу культури та колективних договорів його структурних підрозділів.

9.3.5. Дотримуватися норм трудового законодавства щодо забезпечення гарантій для працівників закладів культури, обраних до профспілкових органів:

- надання на час їх профспілкового навчання додаткової відпустки тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця;

- визначення у колективному договорі закладу культури відповідно до трудового законодавства умов надання членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих обов’язків, вільного від роботи часу із збереженням середньої заробітної плати для участі у консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж 2 години на тиждень.

9.3.6. Укладати з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) державних та комунальних закладів культури, які входять до складу профспілкового комітету закладу, контракт строком не менш ніж на 3 роки (після проведення консультацій з вищим за рівнем виборним органом Профспілки).

9.3.7.  У разі, якщо строк повноважень члена профспілкового комітету закладу культури, трудові відносини з яким відповідно до законодавства регулюються виключно контрактом, на час закінчення дії цього контракту не сплив, подовжувати контракт з таким працівником на термін не менш ніж на термін дії його повноважень (після консультацій з вищим за рівнем профспілковим органом).

9.3.8. За ініціативою працівника, трудові відносини з яким відповідно до законодавства регулюються виключно контрактом, та який є членом первинної профспілкової організації закладу культури, погоджувати зміст його контракту з профспілковим комітетом закладу.

9.3.9. Сприяти навчанню профспілкових кадрів та активу, підвищенню їх кваліфікації.

9.3.10. Поширювати усі соціально-побутові пільги, діючі для працівників закладів культури та визначені колективними договорами, на звільнених від роботи виборних працівників профспілкових органів закладу.

9.3.11. Не допускати втручання у статутну діяльність організаційних ланок Профспілки з боку керівників закладів культури, в тому числі, у реорганізованих та новостворених закладах.

 

9.4.  Профспілка зобов’язується:

9.4.1. Всебічно сприяти реалізації цієї Угоди, зниженню соціальної напруги у трудових колективах сфери культури, попередженню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

9.4.2.Сприяти проведенню переговорів, улагодженню конфліктних ситуацій, які виникають у закладах культури з метою запобігання організації та проведення страйків та інших колективних дій, дестабілізуючих діяльність цих закладів.

9.4.3. Періодично, але не рідше одного разу на рік, надавати Мінкультури інформацію щодо діяльності Профспілки відповідно до її статутних завдань.

9.4.4. З метою забезпечення соціально-економічного захисту працівників культури та збереження організаційних ланок Профспілки в період впровадження реформи децентралізації, налагодити співпрацю територіальних організацій Профспілки з об’єднаними територіальними громадами.

9.4.5. З метою розповсюдження досвіду у сфері колективно-договірного регулювання трудових відносин в рамках соціального діалогу, приймати участь у Всеукраїнському конкурсі на кращий колективний договір на умовах, визначених Положенням про цей конкурс.

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Контроль за виконанням Угоди здійснюється двосторонньою комісією Сторін, склад якої наведено у Додатку 5 до цієї Угоди.

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Галузевої угоди між Міністерством культури України та Профспілкою                       працівників культури України на 2017-2022 роки

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

ПОСАД, РОБІТ, ПРОФЕСІЙ З НЕНОРМОВАНИМ РОБОЧИМ ДНЕМ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, РОБОТА НА ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАДАННЯ ДОДАТКОВОЇ ВІДПУСТКИ ТРИВАЛІСТЮ ДО 7 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ

І.КЕРІВНИКИ

(у Класифікаторі професій код починається з цифри 1)

 

1.1. Керівники : об’єднань, підприємств, установ і організацій, їх заступники.

1.2. Керівники (начальники, завідувачі): філіалів підприємств, установ, організацій; управлінь, відділів, відділень, служб, цехів, лабораторій, дільниць, змін, майстерень, бюро, секторів, бригад, гаражів, колон, баз, центральних складів (складів), канцелярій, господарства, архівів, гуртожитків, експедицій, виробництв, кабінетів, команд, фотолабораторій, фільмобаз (фільмосховищ), фільмотек, фонотек, відеотек, костюмерних, квиткових кас (столів), штабів цивільної оборони, пересувних виставок (зоовиставок). реставраційних майстерень, зоосекцій, технічно складних атракціонів, інших структурних підрозділів та їх заступники.

1.3.  Директори знімальних груп та їх заступники.

1.4. Головні: режисери, диригенти, балетмейстери, хормейстери, художники, кінооператори.

1.5. Головні: архітектори,  бібліотекарі,  бібліографи,    методисти,    зберігачі фондів, адміністратори.

1.6. Головні:   бухгалтери,   інженери,   механіки,   технологи,   конструктори,   диспетчери, енергетики, економісти, редактори, музичні редактори та їх заступники.

1.7. Керівники художні.

1.8. Керівники: музичних частин, літературно-драматургічних частин.

1.9. Завідувачі: трупи, художньо-постановочних частин, художніх частин.

1.10. Вчені секретарі.

1.11. Старші  майстри,  старші   контрольні  майстри,  контрольні  майстри, майстри та їх заступники.

1.12. Начальник (завідувач) відділу (сектором) з основних видів діяльності, реставрації, реставраційною майстернею, їх заступники

 

2. ПРОФЕСІОНАЛИ, ФАХІВЦІ

(у Класифікаторі професій код починається з цифр 2, 3)

Провідні спеціалісти, спеціалісти: вищої, І, II, Ш категорії, спеціалісти.

2.1. Артисти і музиканти всіх жанрів.

2.2.   Режисери-постановники, художники-постановники, балетмейстери-постановники, кінорежисери-постановники, кінооператори-постановники.

2.3. Помічники керівників, помічники головних: режисера, диригента,   балетмейстера, хормейстера, художника, кінооператора, диригенти, балетмейстери, хормейстери,  режисери,   кінорежисери,   кінооператори, художники всіх спеціальностей, їх помічники та асистенти.

2.4. Члени сценарно-редакційних колегій.

2.5. Звукорежисери, музичні оформлювачі.

2.6. Звукооператори, звукооформлювачі та їх асистенти.

2.7. Керівники: студій за видами мистецтв і народної творчості, самодіяльних колективів, гуртків, музичних частин дискотеки, самодіяльних об’єднань, клубів за інтересами.

2.8. Наукові співробітники всіх категорій.

2.9. Художники-реставратори усіх категорій.

2.10. Культорганізатори,   екскурсоводи,   акомпаніатори,   концертмейстери,   бібліотекарі, бібліографи, методисти, мистецтвознавці, керівники оркестрів, скульптори.

2.11.  Зберігачі фондів усіх категорій.

2.12. Інженери, техніки, технологи, конструктори, старші диспетчери, диспетчери, механіки, енергетики, експерти – всіх спеціальностей.

2.13.  Економісти,   старші   товарознавці,   товарознавці,   старші   інспектори,   інспектори, інструктори, редактори – всіх спеціальностей.

2.14.  Бухгалтери, бухгалтери-ревізори, ревізори, юрисконсульти.

2.15. Референти,   радники,   консультанти,   перекладачі,   старші   лаборанти,   лаборанти, архіваріуси, метрологи.

2.16.  Старші ветеринарні лікарі, ветеринарні лікарі, ветеринарні фельдшери, зоотехніки, лікарі, фельдшери.

2.17.Відповідальні секретарі, літературні співробітники, кореспонденти,    фотокореспонденти.

2.18. Математики, програмісти прикладні, програмісти системні, інженер з  організації та нормування праці, монтажери, креслярі.

 

3.      ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ,

РОБІТНИКИ СФЕРИ ТОРГІВЛІ ТА ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ

(у Класифікаторі професій код починається з цифр 4, 5)

 

3.1. Коректори, укладальники текстів, експедитори, діловоди.

3.2. Секретарі керівників, секретарі-друкарки, секретарі-стенографісти, секретарі навчальних частин.

3.3. Старші:   адміністратори,   інкасатори,   касири,  касири   квиткові,   контролери   квитків, табельники.

3.4. Адміністратори, касири, агенти з постачання, касири квиткові, контролери квитків, табельники.

3.5. Фільмоперевіряльники.

 

4.       КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ З ІНСТРУМЕНТОМ

(у Класифікаторі професій код починається з цифри 7)

 

4.1.   Слюсарі  з  контрольно-вимірювальних   приладів та  автоматики,  робота  яких  має систематичний роз’їздний характер.

4.2. Нотографіки.

4.3. Реставратори усіх категорій.

 

5.       РОБІТНИКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮВАННЯ ЗА РОБОТОЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ, СКЛАДАННЯ УСТАТКУВАННЯ ТА МАШИН

(у Класифікаторі професій код починається з цифри 8)

 

5.1. Водії автотранспортних засобів (легкові автомобілі).

5.2. Водії та машиністи пересувних електростанцій.

5.3. Кіномеханіки пересувних кіноустановок, кіномеханіки, які обслуговують сільські стаціонарні кіноустановки, робота яких має систематичний роз’їзний характер.

 

  1. 6.                НАЙПРОСТІШІ ПРОФЕСІЇ

 

6.1.                    Старші комірники.

6.2.                    Комірники.

 

 

 

Примітка.  Журналістам, які користуються відпусткою на підставі ст. 13 Закону України “Про державну  підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” додаткові щорічні відпустки за ненормований характер роботи не надаються.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Додаток 2
до Галузевої угоди між Міністерством культури України та Профспілкою працівників культури України на 2017 – 2022 роки

 

 

 

ПЕРЕЛІК
доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників об’єднань, підприємств і організацій, що мають міжгалузевий характер

Доплати і надбавки

Розміри доплат і надбавок

Доплати:
За суміщення професій (посад) доплата одному працівнику не обмежується максимальним розміром і встановлюється в межах економії фонду заробітної плати за тарифною ставкою і окладом суміщуваної посади працівника
За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт розмір доплати одному працівнику не обмежується і визначається наявністю економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників
За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника до 100 відсотків тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника
За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці за роботу у важких і шкідливих умовах праці – 4, 8 і 12 відсотків тарифної ставки (окладу)

за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці – 16, 20 і 24 відсотки тарифної ставки  (окладу)

За інтенсивність праці до 12 відсотків тарифної ставки  (окладу)
На період освоєння нових норм трудових затрат підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків

підвищення тарифних ставок до 10 відсотків

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи) Доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді (до 10, понад 10, понад 25 осіб), конкретний розмір доплати визначається колективними договорами, залежно від розміру ставки, розряду, присвоєного бригадиру

якщо чисельність ланки становить більше ніж п’ять осіб, ланковим встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадира

За роботу у вечірній час – з 18 до 22 години (при багатозмінному режимі роботи) 20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в такий час
За роботу в нічний час 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час
Надбавки:
За високу професійну майстерність диференційовані надбавки до тарифних ставок (окладів) робітників:
III розряду – 12 відсотків
IV розряду – 16 відсотків
V розряду – 20 відсотків
VI і вищих розрядів – 24 відсотки тарифної ставки (окладу)
За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів водіям:

2-го класу – 10 відсотків,

1-го класу – 25 відсотків установленої  тарифної ставки за відпрацьований водієм час

За високі досягнення у праці до 50 відсотків посадового окладу
За виконання особливо важливої роботи на певний термін до 50 відсотків посадового окладу

 

 

 

Примітка: Конкретні розміри доплат і надбавок встановлюються в колективному договорі самостійно відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Додаток 3

до Галузевої угоди між Міністерством культури України та  Профспілкою працівників культури України на 2017 – 2022 роки

 

ПЕРЕЛІК
доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників установ, закладів та організацій культури

Доплати і надбавки

Розмір доплат і надбавок

Доплати:
За виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників:
За суміщення професій (посад);
За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт
У розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки)
За роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку У розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу)
За науковий ступінь:
Доктора наук У граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
Кандидата наук у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)
За використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів У розмірі до 10 відсотків посадового (місячного) окладу
Водіям автотранспортних засобів за ненормований робочий день У розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час
За ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями У розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки)
Надбавки:
За високі досягнення у праці;
За виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
За складність, напруженість у роботі
У розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки)
За почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР:
“народний” У розмірі 40 відсотків,
“заслужений” у розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)
За знання та використання в роботі іноземної мови:
Однієї європейської 10 відсотків,
Однієї східної, угро-фінської або африканської 15 відсотків,
Двох і більше мов 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)
За класність водіям автотранспортних засобів:
Водіям II класу 10 відсотків,
Водіям I класу 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час

 

Примітка. Особливості виплати вищевказаних доплат і надбавок зазначені у наказі Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року N 745 (із змінами).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Галузевої угоди між Міністерством культури України та Профспілкю працівників культури України на 2017 – 2022 роки

                                      

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КОЕФІЦІЄНТІВ МІЖПОСАДОВИХ СПІВВІДНОШЕНЬ В ОПЛАТІ ПРАЦІ АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ КІНОПРОКАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Розмір мінімального посадового окладу (ставки) працівників адміністративно-управлінського персоналу кінопрокатних підприємств встановлюється колективним договором підприємства, але не нижче законодавчо визначеного рівня.

 

Оклад = розмір мінімального посадового окладу (ставки) х коефіцієнт співвідношення.

 

Розмір посадового окладу генерального директора (директора) встановлюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. № 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств” (із змінами).

 

 

Посада Коефіцієнт
Генеральний директор, директор За контрактом
Заступник директора 3,2
Головний інженер 3,0
Головний бухгалтер 3,0
Начальник планово-економічного відділу 2,4
Начальник репертуарно-інформаційного відділу 2,4
Начальник виробничо-технічного відділу 2,4
Начальник гаражу 2,0
Завідувач фільмобази 2,0
Завідувач господарства, завідувач складу 1,6
Завідувач канцелярії 1,6
Заступник головного бухгалтера 2,7
Провідний спеціаліст (бухгалтер) 2,0
Провідний спеціаліст (інженер) 2,2
Провідний спеціаліст (економіст)          2,0
Провідний спеціаліст (інженер з охорони праці) 2,0
Провідний спеціаліст (редактор з рекламування) 2,0
Провідний методист            2,0
Інспектор з кадрів            1,5
Методист із складання фільмів           1,7
Касир          1,5
Культорганізатор дитячих позашкільних закладів           1,7
Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності           1,7
Менеджер з реклами           1,5
Фахівець комп’ютерної графіки (дизайну)           2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатка 4

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КОЕФІЦІЄНТІВ МІЖПОСАДОВИХ СПІВВІДНОШЕНЬ В

ОПЛАТІ ПРАЦІ ОКРЕМИХ ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ КІНОПРОКАТНИХ

ПІДПРИЄМСТВ

 

Розмір мінімального посадового окладу (ставки) працівників кінопрокатних підприємств встановлюється колективним договором підприємства, але не нижче законодавчо визначеного рівня.

Оклад для окремих професій робітників кінопрокатних підприємств = розмір мінімального посадового окладу (ставки) х коефіцієнт співвідношення.

Оклади на місяць (ставки) водіїв встановлюються в залежності від:

- вантажопідйомності автомобіля (понад 0,5 т до 6 т) – для вантажних автомобілів;

- робочого об’єму двигуна (до 1,8 л - понад 3,5 л) – для легкових автомобілів

 

Посада

Коефіцієнт

Реставратор фільмокопій

1,2

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів

та автоматики

 

 

 

 

 

 

та автоавтоматики

1,8

Кіномеханік 5, 6 розряду

1,8

Кіномеханік 3, 4 розряду     1,4              |
Кіномеханік 2 розряду

1,2

Фільмоперевіряльник 1 категорії

1,4

Фільмоперевіряльник II категорії

1,3

Фільмоперевіряльник III категорії

1,2

Водій (вантажні автомобілі)

1,1- 1,7

Водій (автомобілі, крім вантажних)

1,1 -1,2

Слюсар з ремонту автомобілів

1,7

Електромонтер

1,2

Слюсар-сантехнік

1,2

Вантажник

1,0

Оператор механізованих та автоматизованих складів  1,2
Підсобний робітник

1,0

Комірник

1,3

Прибиральник виробничих і службових приміщень

1,0

Сторож

1,0

Двірник

1,0

 

 

 

Продовження додатка 4

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КОЕФІЦІЄНТІВ МІЖПОСАДОВИХ СПІВВІДНОШЕНЬ В ОПЛАТІ ПРАЦІ АДМШІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ КІНОВИДОВИЩНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ДИРЕКЦІЙ КІНОВІДЕОМЕРЕЖІ

Розмір мінімального посадового окладу (ставки) працівників адміністративно-управлінського персоналу кіновидовищних підприємств, дирекцій кіновідеомережі  встановлюється колективним договором підприємства, але не нижче законодавчо визначеного рівня.

Оклад = розмір мінімальної посадового окладу (ставки) х коефіцієнт співвідношення.

Розмір посадового окладу директора   встановлюється   згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. № 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств” (із змінами).

 

Посада

Коефіцієнт

Директор

За контрактом

Заступник директора

2,6

Головний адміністратор

1,7

Головний бухгалтер

2,5

Головний інженер

2,5

Адміністратор

1,5

Провідний спеціаліст (старший бухгалтер)

2,3

Провідний спеціаліст (старший інженер)

2,3

Провідний спеціаліст (інженер з експлуатації та обслуговування обладнання)

2,2

Провідний спеціаліст (економіст)

2,2

Провідний спеціаліст (редактор з рекламування)

2,2

Майстер з ремонту приладів

2,1

Спеціаліст І категорії (методист (редактор) з фільмопросування)

1,7

Спеціаліст І категорії (бухгалтер)

1,7

Касир квитковий

1,5

Художник

1,5

Контролер квитків

1,2

Монтажник фільмокопій

1,1

 

                                                                                     Продовження додатка 4

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КОЕФІЦІЄНТІВ  ПОСАДОВИХ СПІВВІДНОШЕНЬ В ОПЛАТІ ПРАЦІ ОКРЕМИХ ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ КІНОВИДОВИЩНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ДИРЕКЦІЙ КІНОВІДЕОМЕРЕЖІ

Розмір мінімального посадового окладу (ставки) працівників кіновидовищних підприємств, дирекцій кіновідеомережі встановлюється колективним договором підприємства, але не нижче законодавчо визначеного рівня.

Оклад для окремих професій робітників кіновидовищних підприємств, дирекцій кіновідеомережі = розмір мінімального посадового окладу (ставки) х коефіцієнт співвідношення.

 

 

Посада

Коефіцієнт

Кіномеханік 5, 6 розряду

1,8

Кіномеханік 3,4 розряду

1,4

Кіномеханік 2 розряду

1,2

Фільмоперевіряльник І категорії

1,4

Фільмоперевіряльник II категорії

1,3

Фільмоперевіряльник III категорії

1,2

Електромонтер

1,2

Слюсар-сантехнік

1,2

Столяр

1,2

Прибиральник приміщень

1,0

Двірник

1,0

Сторож

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Галузевої угоди між Міністерством культури України та Профспілкою працівників культури України на 2017-2022 роки

СКЛАД

ПОСТІЙНОЇ ДВОСТОРОННЬОЇ КОМІСІЇ ПО ЗДІЙСНЕННЮ

КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ

ГАЛУЗЕВОЇ УГОДИ

 

Від Міністерства культури України :

 

Нищук Є.М. Міністр
Карандєєв Р.В. Державний секретар
Петасюк Л.В. Начальник управління правового забезпечення
Білаш П.М. Начальник управління сценічного і візуального мистецтва
Якубівський В.Л. Начальник управління економічного розвитку та фінансів

 

 

 

 

 

 

 

Від Профспілки працівників культури України

 

Перелигіна Л.Ф. Голова Профспілки
Колодко Л.В. Голова Київської міської організації Профспілки
Ковбасюк В.В. Завідувач відділу соціально-економічного та правового захисту Київської міської організації Профспілки
Масенко Т.П. Завідувач відділу соціально-економічного захисту Центрального комітету Профспілки

 

 

prezudent

vru

kmu

Peremoga_banner
ProArt

Митці Хмельниччини захисникам України

ukrinform

nads
Календар
Травень 2024
П В С Ч П С Н
« Січ    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031